De leukste vaarten van Groningen.

Ontdek alle mooie plekken in westerwolde met onze speciale vaarten of thema vaarten

In ontwikkeling !!!!!!!!!!!!!!!!

Wij heten u van harte welkom bij Rondvaartbedrijf Welvoart en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Met het gebruik maken van onze diensten worden de Algemene Voorwaarden van kracht.

Terminologie

De termen Rondvaartbedrijf Welvoart, Welvoart, boot, rondvaart zijn termen in deze Algemene Voorwaarden voor Rondvaartbedrijf Wevoart, Parallelweg 7, 9695 CT Bellingwolde.

Gast: een persoon die bij Rondvaartbedrijf Welvoart deelneemt aan een rondvaart cq activiteit.

Hoofdgast: de persoon die bij Rondvaartbedrijf Welvoart heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van Rondvaartbedrijf Welvoart, of namens de eigenaar van Rondvaartbedrijf Welvoart, de rondvaart uitvoert.

Kapitein: de bevelvoerder aan boord van de rondvaartboot.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Rondvaartbedrijf Welvoart.

Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

Rondvaartbedrijf Welvoart is - o.a. - beschreven op de website www.wevoart.nl.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie ten tijde van het gebruik van onze diensten door de gast(en).

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Gasten van de rondvaartboot dienen zich te houden aan de Algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement dat op aanvraag bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens aan boord van de boot ter inzage ligt.

Rondvaartbedrijf Welvoart is ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Tarieven van Welvoart zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle tariefvermeldingen op de website van Welvoart én andere sites [ waaronder boekingssites ] worden geacht te goeder trouw te zijn vermeld en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Welvoart is niet aan kennelijke fouten op haar website of op websites van derden gebonden.

Klachten

De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Welvoart voor te leggen.

Welvoart dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld en of opgelost.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Welvoart gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit,in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Welvoart kan worden gevergd.

Reeds gedane betalingen worden in voorkomend geval door Welvoart geheel geretourneerd.

Aansprakelijkheid 

Welvoart kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf aan boord geleden schade, de gast vrijwaart Welvoart tegen aanspraken dienaangaande.

Welvoart is niet aansprakelijk voor storingen in en om de rondvaartboot zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of weg- vaarwegwerkzaamheden in de nabijheid van of op de vaarroute van Welvoart. Welvoart kan in voorkomend geval afwijken van vaarroute[s] welke toegezegd c.q. afgesproken waren conform afspraken met gast[en] en of volgens programma. 

Welvoart kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Welvoart.

Onverminderd bovenstaande is de aansprakelijkheid van Welvoart, indien en voor zover Welvoart uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Welvoart is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Welvoart in het voorkomende geval zal uitkeren.

Welvoart aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van haar gasten.

Slotbepaling

Ongeacht welke situatie dan ook: aan boord van de Rondvaartboot dienen onverwijld, zonder discussie, ten alle tijden de orders van de Kapitein direct opgevolgd te worden.

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Privacy

Welvoart zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Wijzigingen

Deze Algemene voorwaarden en Huishoudelijkregelement kunnen door Welvoart van tijd tot tijd worden gewijzigd en / of worden aangepast.

Wij wensen u een aangenaam verblijf aan boord van onze rondvaartboot !